Zmluvy

Zmluvy rok 2019
pdf Dodatok č.2 k zmluve o úvere č. 001067/CORP/2016 zo dňa 04.01.2019
pdf Zmluva č. 149 049 zo dňa 9.4.2019
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 9.5.2019
pdf Zmluva-19-120-00886 zo dňa 10.6.2019
pdf Zmluva č. 603/2019/OK zo dňa 17.6.2019
pdf Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb zo dňa 19.6.2019
pdf Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb zo dňa 19.6.2019_2
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nulovom kreditnom úročení zo dňa 19.6.2019
pdf Zmluva o bežnom účte zo dňa 14.8.2019
pdf Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva zo dňa 14.8.2019
pdf Municipálny úver-Univerzál_Zmluva o úvere č. 37/016/19 zo dňa 22.8.2019
pdf Zmluva o účte Municipálneho úveru-Univerzál zo dňa 22.8.2019
Zmluvy rok 2018
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete
pdf Kúpna zmluva č. 03139/2017 -PKZ –K40584/17.00 zo dňa 22.01.2018
zip Zmluva o dielo č.1/2018
pdf Zmluva o výkone správy majetku obce zo dňa 12.04.2018
pdf Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 18K775082
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO050013 zo dňa 17.04.2018
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb zo dňa 18.04.2018
pdf Zmluva č. 148 520 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 občianskeho zákonníka zo dňa 19.04.2018
pdf Dohoda č. 18/34/054/122 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytovaní príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci NP "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
pdf Informácia o realizácii projektu združenia mikroregiónu BESKYD "Kompostovanie v mikroregióne Beskyd"
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111_2017-23/76
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe č. 18/34/52A/170 zo dňa 28.06.2018
zip Zmluva o dielo číslo 2/2018 zo dňa 11.09.2019
pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-00203 zo dňa 14.09.2018
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb zo dňa 21.09.2018
pdf Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 Obč. zákonníka zo dňa 03.09.2018
pdf Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win2.0R10 zo dňa 08.10.2018
pdf Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-198 zo dňa 18.10.2018
pdf Zmluva o dielo zo dňa 03.12.2018
Zmluvy rok 2017
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti podľa § 151n Občianskeho zákonníka zo dňa 07.04.2017
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 924115191 zo dňa 24.04.2017
pdf Zmluva o bežnom účte zo dňa 28.04.2017
pdf Dohoda č. 35/2017/§54-CnTP-A3/SK zo dňa 25.5.2017
pdf Zmluva o dielo č. 01/HSV/2016 zo dňa 22.06.2017
pdf Darovacia zmluva I. pre Obec Nižná Jedľová
pdf Darovacia zmluva II. pre Obec Nižná Jedľová
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o úvere číslo 001067/CORP/2016 zo dňa 18.10.2017
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR- CEZ:UV SR 973/2017
Zmluvy rok 2016
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 09.02.2016
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 15.02.2016
pdf Dodatok č.1 k dohode 26/2015/§54 - SnzúŠP/SK - zo dňa 22.4.2016
pdf Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia soc. poisťovne z evidencie SHR uzatvorená podľa §51 OZ v platnom znení č.4757-67/2015-SK
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou DS a o poskytnutí príspevku na AČ formou DS právnickej osobe zo dňa 24.2.2016 č.15/§52a/2016/ŠR/SK
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou DS a o poskytnutí príspevku na AČ formou DS právnickej osobe zo dňa 25.4.2016 č.29/§52a/2016/ŠR/SK
pdf Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zo dňa 22.04.2016
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č.043PO050013 zo dňa 30.5.2016
pdf Príloha k zmluve 1-VZP zo dňa 30.5.2016
pdf Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi zo dňa 16.6.2016
pdf Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 043PO050013 zo dňa 12.7.2016
pdf Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
pdf Zmluva o poskytovaní dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 "O poskytovaní dotácie z vlastných príjmov PSK"
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb zo dňa 14.10.2016
pdf Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému dátové centrum obcí a miest zo dňa 21.10.2016
pdf Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 45/2016/RCV zo dňa 04.11.2016
pdf Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO /45/2016/RCV zo dňa 04.11.2016
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR zo dňa 22.11.2016
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou DS a o poskytnutí príspevku na AČ formou DS právnickej osobe zo dňa 29.12.2016 č.69/§52a/2016/ŠR/SK
pdf Zmluva o úvere zo dňa 16.12.2016
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO050013
Zmluvy rok 2015
pdf Dohoda č. 6/2015/§54 - VZ/Sk zo dňa 30.03.2015
PDF Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriky č.5100260856C
pdf Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2015
pdf Dohoda č.32-§52a-2015
pdf Zmluva o manažmente verejného obstarávania
pdf Zmluva o dielo na prípravu a vypracovanie projektového spisu : Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
pdf Kúpna zmluva
pdf Stavebný dozor
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytnutí služieb
pdf Zmluva č. 326-2015-430-MPRV SR o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení zo dňa 13.7.2015
pdf Dohoda č.26/2015/§ 54 –ŠnZ-ŠR-SK - zo dňa 14.12.2015
pdf Dohoda na vykonávanie AČ formou DS č.94/§52a/2015/ŠR/SK zo dňa 22.12.2015
Zmluvy 2011-2014
pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov KSB
pdf Zmluva o splátkovom úvere č.5006/11/04
pdf Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti č.141/2011
pdf Zmluva na výkon služieb spojených so správou Domu smútku
pdf Zmluva o pripojení O2
pdf Dodatok č. 1k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00840
pdf DOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.12/§52/2011/NP V-2-SK
pdf Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
pdf Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.z.100710992ZoP
pdf Zmluva o pripojení služby a najme KZ
pdf Dohoda o dielo-rekonštrukcia obecného osvetlenia a rozhlasu
pdf Dohoda č.118/§50j/2011
pdf Dohoda o vykonaní práce
pdf Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
pdf ZMLUVA o poskytnutí finančných prostiedkov na realizáciu prác 2. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR 2011
pdf Zmluva o dielo na realizáciu prác 2. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR 2011
pdf Dodatok k zmlúve o pripojení
pdf Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
pdf Hlavný kontrolór obce
pdf Zmluva č.70-000057358PO2012
pdf Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a ostatného odpadu
pdf Kúpno-predajná zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
pdf Dohoda č.14/§52a/2014/ŠR
pdf DOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Dohoda číslo 8/§52/2014/ŠR
pdf Dodotok č. 1 k Dohode č. 14 §52a 2014 ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 8/§ 52/2014/ŠR
pdf Kúpna zmluva zo dňa 20.12.2014
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO050013
Pozemkové spoločenstvo Nižná Jedľová
pdf Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmylse § 5 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách