Dokumenty

PHSR
Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pdf Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2021
Záverečný účet
pdf Záverečný účet Obce Nižná Jedľová za rok 2019
VZN 2019
pdf Návrh VZN 1/2019 - DHZO
pdf Návrh VZN 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Jedľová na rok 2020 a nasledujúce
pdf Návrh VZN 3/2019 - opatrovateľská služba
Voľby do NR SR 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Emailová adresa
pdf Volba postou
docx Vzor žiadosti o voľbu poštou
docx WNR20_Info1skA4
docx WNR20_Info3uaA4
Voľby prezidenta 2019
informácie
pdf Podmienky práva voliť v slovenskom jazyku
pdf Podmienky práva voliť v ukrajinskom jazyku
pdf Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pdf Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka
Verejné oznamy 2018
pdf Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení činnosti - "Zhodnocovanie plastového odpadu inovatívnou technológiou v obci Nižná Jedľová"
VZN 2018
návrhy VZN a schválené VZN
pdf Návrh VZN č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 04/ 2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Jedľová na rok 2017 a nasledujúce
VZN 2017
pdf VZN 1/2017 o poskytovaní dotácii právnickým a fyzickým osobám na území obce Nižná Jedľová
pdf VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 2016
pdf VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižná Jedľová
pdf VZN 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Nižná Jedľová
pdf VZN 3/2016 Požiarny poriadok obce Nižná Jedľová
pdf VZN 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Jedľová pre rok 2017 a nasledujúce.
VZN 2015
Všeobecne záväzné nariadenia obce prijaté v roku 2015
pdf VZN č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Jedľová
pdf VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Nižná Jedľová
VZN 2014
Všeobecne záväzné nariadenia obce prijaté v roku 2014
pdf VZN č. 01/2014 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Nižná Jedľová na kalendárny rok 2014 a nasledujúce
pdf VZN č. 2/2014 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Jedľová na rok 2015 a nasledujúce
Internet
Formuláre
csv 36151 - Produkty poskytované obcou Nižná Jedľová
csv 36161 - Dostupnosť poskytovaných služieb obcou Nižná Jedľová
pdf Všebocné podmienky pre internetové pripojenie
VZN
pdf Výročná správa
pdf Vzn- verejné priestranstvá
pdf VZN 01/2012
pdf VZN o miestnyh daniach a poplatku
pdf Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce
pdf Zaverečný účet obce za rok 2011
pdf VZN o dani z nehnuteľniosti
pdf VZN č. 01/2013 obce Nižná Jedľová o poskytovaní soc. služieb a o úhradách za poskytované služby
Aktuality
docx INSA_ informačný leták